З історії відродження медоваріння в Україні

Ва­силь СО­ЛОМ­КА

Із кн. «Пит­ные меда. Ре­цепты и тех­но­логии» («Ме­дові трункі. Давні ре­цеп­ти и тех­но­логії»). Изд-е 2-е до­полнен­ное и  пе­рера­ботан­ное.-2012г. 112 с.)

По­чав­ши серй­оз­но зай­ма­тися про­дук­та­ми бджіль­ниц­тва я інтен­сивно пра­цював з пасічною літе­рату­рою ко­рис­ту­ючись і своїми сто­лич­ни­ми мож­ли­вос­тя­ми. Най­ширші зв’яз­ку з пасічни­ками Ук­раїни доз­во­лили мені знай­оми­тися з літе­рату­рою на ъх книж­ко­вих по­лицях , де мож­на час­то знай­ти ра­рите­ти, яких не­має і в сто­лич­них бібліоте­ках. Так в ру­ки мені і пот­ра­пив підруч­ник І.Ко­рабль­ова «Курс па­сыч­ниц­тва» і ось що я там ви­читав: «На підставі сво­го ба­гаторічно­го досвіду я хо­чу відзна­чити ли­ше, що як і з чис­то­го ме­ду, так і з до­машнім со­ком різних плодів і ягід мож­на зро­бити такі хо­роші ви­на, що во­ни бу­дуть не гірші ви­ног­радних. І то­му я щи­ро рад­жу кож­но­му бджо­ляру пок­ло­потат­тись нав­ко­ло цієї спра­ви. Не­хай на пер­ших по­рах бу­дуть по­мил­ки: не­хай спо­чат­ку на­пої бу­дуть не ду­же ви­сокої якості … не­хай це вас не бен­те­жить, спра­ву тре­ба про­дов­жи­ти. І ви швид­ко от­ри­маєте очіку­ваний ре­зуль­тат. У ць­ому я пе­реко­нав­ся на влас­но­му досвіді.

Ме­дові на­пої ма­ють ту пе­рева­гу пе­ред інши­ми, що во­ни по-пер­ше об­хо­дять­ся ду­же де­шево, по-дру­ге ко­рисніші для здо­ров’я ніж до­рогі чу­жоземні ви­на, зап­равлені гліце­рином, цук­ром, кар­топля­ним спир­том і різни­ми ете­рови­ми мас­ла­ми.»

Ось це пов­чання од­но­го з ко­рифеїв ук­раїнсь­ко­го бджіль­ниц­тва і спод­вигну­ло ме­не зай­ня­тися ме­доварінням  і до­сяг­нувши пев­но­го рівня (на­бив­ши при ць­ому чи­мало гуль) я зро­зумів, що са­мотуж­ки ру­хати­ся в ць­ому нап­рямку важ­ко. І я вирішив зібра­ти всіх відо­мих мені на той час пасічників, які зай­ма­лися ме­дови­ми на­по­ями на «Мас­ля­ну» 2004 р. на дослідній «Пасіці Діда Ва­силя».

vs146

Учас­ни­ки пер­шо­го кон­курсу пит­них медів на дослідній «Пасіці Діда Ва­силя» в лю­тому 2004 р. Коб­цев О.М. (в центрі) і Го­палов С.В. (спра­ва)

За два дні ми спро­бува­ли пит­них медів (і ва­рених і став­ле­них) всіх учас­ників. Во­ни вже бу­ли «цілком …». Ми все що зна­ли — роз­повіли один од­но­му і зро­зуміли що знань з ме­доваріння у нас вкрай ма­ло і ру­хаємо­ся ми всі грун­ту­ючись на кру­пин­ках знань здо­бутих кож­ним у міру своїх мож­ли­вос­тей бджо­лярів-ама­торів.

Ра­зом з тим обмін досвідом навіть в порівня­но вузь­ко­му колі зба­гатив кож­но­го з нас і по­казав наскіль­ки ко­рис­ним мо­же бу­ти спілку­ван­ня од­но­думців. Им­про­визо­вані  кон­курс і спілку­ван­ня бу­ли настіль­ки ко­рис­ни­ми, що ми виріши­ли рівно че­рез рік «на Мас­ля­ну» про­вес­ти Дру­гий Все­ук­раїнсь­кий кон­курс-семінар ме­доварів. Я взяв на се­бе цю місію, не зна­ючи ще наскіль­ки во­на бу­де важ­кою, але бла­годат­ною.

І кон­курс-семінар відбув­ся. На мій зак­лик відгук­ну­лися ба­гато пасічників, які про­бува­ли свої си­ли го­тува­ти питні ме­ди, а де­які ек­спе­римен­ту­вали вже ро­ками.

vs147

Проф. Ли­тов­ченко О.М. з своїми співробітни­ками , які за­без­пе­чува­ли ви­сокий рівень про­веден­ня конкрсів.

Се­ред вис­ту­па­ючих виділя­лися проф. Ли­тов­ченко А.М. (див. БК…..), який не ва­га­ючись ні хви­лини відгук­нувся на моє зап­ро­шен­ня і з тих пір постій­но співпра­цює з ме­дова­рами. Він сис­темно вик­лав нам ос­но­ви те­орії і прак­ти­ки ви­роб­ниц­тва вин. Він же очо­лив кон­кур­сну комісію, яка про­дегус­ту­вала 64 зраз­ки пит­них медів. По­казо­вим бу­ло вже те, що біля тре­тини зразків не прой­шли «кваліфікацію» (не бу­ли до­пущені до кон­курсу). За­те які чу­дові бу­ли питні ме­ди пе­реможців: С.В.Гри­цен­ко,  С.В.Го­пало­ва, Н.В.Сук­нов­ско­го, М.Л.Горніча …

vs148

Пе­реможці не кри­ючись поділи­лися своїми знан­ня­ми, ре­цеп­та­ми та тех­но­логіями. Най­змістовнішим був вис­туп Горніча М.Л. , який 20 років зай­мав­ся ви­норобс­твом, в т.ч. ме­доварінням, ек­спе­римен­ту­вав, спи­ра­ючись на серй­озні знан­ня по­чер­пнуті з спеціалізо­ваної літе­рату­ри.

Пе­рекон­ли­вий був й­ого ме­тодич­ний підхід, який гру­бо зво­див­ся до нас­тупно­го:

1) тех­но­логія ви­роб­ниц­тва ви­ног­радних вин ши­роко відо­ма і нею успішно ко­рис­ту­ють­ся міль­йони;

2) склад сус­ла для ви­роб­ниц­тва ви­ног­радно­го ви­на опи­саний навіть в підруч­ни­ках;

3) склад ме­ду відо­мий і теж опи­саний у підруч­ни­ках а при при­готу­ванні сус­ла для зброд­жу­ван­ня в нь­ого до­даєть­ся ли­ше во­да.

Та­ким чи­ном як­що до­дати в ме­дове сус­ло інгредієнти, яких у нь­ому бра­кує в порівнянні з ви­ног­радним сус­лом то мож­на ро­бити питні ме­ди за тех­но­логіями ви­роб­ниц­тва вин ви­ног­радних. По­зитив­ну  роль зігра­ла і «ме­тодич­ка» [«Ме­дові трункі. Давні ре­цеп­ти и тех­но­логії »] підго­тов­ле­на ​​мною до семіна­ру, скла­дена з ви­корис­танням відо­мос­тей от­ри­маних з ра­ритет­них ви­дань. Для ба­гать­ох в май­бутнь­ому успішних ме­доварів во­на ста­ла «бук­ва­рем», який привів їх до успіху.

 Ре­зуль­та­ти і бе­зумов­ний успіх семіна­ру-кон­курсу ок­ри­лював і бу­ло прий­ня­то рішен­ня для обміну досвідом зби­рати­ся «на Мас­ля­ну» щорічно. Забіга­ючи на­перед ска­жу, що рішен­ня на­ше не­ухиль­но дот­ри­муєть­ся ось вже 8 років.

Рівно че­рез рік, зно­ву ж «на Мас­ля­ну» біль­ше сотні учас­ників семіна­ру-кон­курсу «Питні ме­ди — 2007» прос­лу­хали змістовні і ко­рисні вис­ту­пи пе­реможців кон­курсу (112 зразків): Ба­бен­ко В.Т., Вов­нянко М.І., проф. Ли­тов­ченко О.М … і лекцію «Горніча М.Л., яка за рішен­ням семіна­ру бу­ла пок­ла­дена в ос­но­ву й­ого кни­ги« Ме­дові ви­на».

Пе­релом­ним в історії відрод­ження ме­доваріння в Ук­раїні був 2008 рік. На кон­курс «Питні ме­ди — 2008» бу­ло пред­став­ле­но 164 зраз­ки в 5 номінаціях. Це свідчи­ло про те, що «про­цес пішов» і для й­ого «життєза­без­пе­чен­ня не­обхідні нові ор­ганізаційні фор­ми. Тут же під час про­веден­ня кон­курсу бу­ла ут­во­рена Гільдія ме­доварів Ук­раїни, яку очо­лив Ба­рабаш В.С.

Дру­гою істот­ною подією бу­ла пре­зен­тація кни­ги Горніча Н.Л.  «Ме­дові ви­на», яка, по суті, ста­ла тех­но­логічною інструкцією з ви­роб­ниц­тва пит­них медів. Во­на зігра­ла важ­ли­ву роль у по­ширенні знань про ме­доваріння і ма­сово­го ос­воєнні й­ого тех­но­логій. Про її успіх і якість го­ворить те, що за 4 ро­ки во­на пе­реви­дава­лась тричі (!).

У 2009 р. до про­веден­ня все­ук­раїнсь­ко­го кон­курсу бу­ли про­ведені регіональні кон­курси в  Чернігові, Одесі, Хар­кові, Луць­ку, які знач­но роз­ши­рили ко­ло учас­ників і спри­яли по­пуля­ризації та про­паганді пит­них медів се­ред на­селен­ня. По­ряд з щорічни­ми все­ук­раїнсь­ки­ми та регіональ­ни­ми кон­курса­ми питні ме­ди ук­раїнсь­ких ме­доварів ста­ли пе­рема­гати в прес­тижних, в т.ч. міжна­род­них кон­курсах; Зо­лота ме­даль Апімондії в 2007 р. в Авс­тралії, пе­ремо­га в номінації «Вибір спо­жива­ча» і Срібна ме­даль на кон­курсі «Зо­лотий Гри­фон»  в 2008, Оде­са (див. БК2-10), Ве­лика Зо­лота ме­даль на кон­курсі «Зо­лотий Гри­фон (2010,), а в 2011 і 2012 рр. питні ме­ди з Во­лині пе­ремог­ли в кон­курсах «100 кра­щих то­варів Ук­раїни» (див. БК 4-11).

Зрос­танню кваліфікації ме­доварів спри­яли щорічні семіна­ри, що про­водять­ся Гільдією ме­доварів в рам­ках «Бджо­ляр­ско­го Кру­га» Ук­раїни, кур­си нав­чання про­ведені з 21 по 27 груд­ня 2009 р. ака­деміком У­ААН, докт. на­ук, про­фесо­ром ви­норобс­тва Лу­каніна О.С.         (див. БК 1-10  ), (ви­пис­ка з атес­та­та: «Ви­роб­ниц­тво медів, ме­дових вин та на­поїв» за нап­ря­мами: Тех­но­логія ви­роб­ниц­тва пло­дово-ягідних и ме­дових вин, на­поїв та медів; Фізи­ко-хімічний, Мікробіологічний кон­троль ЯКОСТІ вин, на­поїв та медів; Терія і прак­ти­ка де­гус­тації пло­дово-ягідних , ме­дових вин, на­поїв, медів).

Гільдія ме­доварів про­вела по­туж­ний семінар в ННЦ Інсти­тут бджіль­ниц­тва ім. П.І.Про­копо­вича в грудні 2011 р. за учас­тю проф. Ли­тов­ченко А.М., проф. Кар­пенко П.О., провідних ме­доварів, спеціалістів хар­чо­вої про­мис­ло­вості (Я.Філь­ко) (див. БК1-12), на яко­му бу­ло прий­ня­то рішен­ня про на­писан­ня цієї кни­ги. Рішен­ням семіна­ру бу­ла підтри­мана ініціати­ва ви­пус­ку ма­совим ти­ражем на­писа­ної мною спіль­но з проф. Кар­пенко П.О., кни­жеч­ки-агітки «Питні ме­ди і ва­ше здо­ров’я», що й бу­ло здій­сне­но в 2012 р. На чис­ленні звер­нення пасічників Гільдія ме­доварів спіль­но з Національ­ним цен­тром Інсти­ут ім. П.І.Про­копо­вича про­вела та­кий же семінар в грудні 2012 р.

Успіхи наші не за­лиши­лися не­поміче­ними і за ме­жами Ук­раїни — Со­юз бджо­лярів Ка­зах­ста­ну звер­нувся до нас з про­хан­ням про­вес­ти семінар з тех­но­логій ме­доваріння і в лю­тому 2012 гру­па з 50 чол. бу­ла нав­че­на на­шими знат­ни­ми ме­дова­рами К.Я.Ле­циним, Дмит­ру­ком В.А. … і ав­то­ром цих рядків (див. БК 2-12).

Ре­зуль­та­тивність семіна­ру підтвер­джуєть­ся 4-м місцем пит­но­го ме­ду од­но­го з слу­хачів семіна­ру Шуліко М.М. на кон­курсі «Апіславія» в Польщі у ве­ресні ц.р. (див. БК4-12) та ре­зуль­та­тами пер­шо­го кон­курсу ме­доварів, про­веде­ного 9 лю­того 2013 р. в Ал­ма­ти за ме­тодич­ної до­помо­ги Го­лови Гільдії ме­доварів Ук­раїни Ба­раба­ша В.С. та Со­лом­ки В.О. Всі пе­реможці  кон­курсу – учас­ни­ки  семіна­ру 2012 р. (див. БК1-13). 23 бе­рез­ня 2013 р. про­веде­но по­туж­ний семінар з тех­но­логій ме­доваріння в Біло­русії чле­нами Гільдії ме­доварів Ук­раїни: Горнічем М.Л., Коб­це­вим О.М., Ізмай­ло­вим Г.Б., Ми­ронен­ком М.М., В 2016 р. Ба­раба­шем В.С., Горнічем М.Л.,Дмит­ру­ком В.А. і Со­лом­кою В.О. про­ведені семіна­ри в Біло­русії і Ка­зах­стані…

Сь­огодні мож­на з упев­неністю кон­ста­тува­ти, що в історію ук­раїнсь­ко­го бджіль­ниц­тва мо­же бу­ти впи­сана всь­ого один ря­док: «На по­чат­ку треть­ого ти­сячоліття (ХХ1 століття) в Ук­раїні відрод­же­но ме­доваріння.»

І про­цес відрод­ження ме­доваріння в Ук­раїні про­веде­ний ук­раїнсь­ки­ми бджо­ляра­ми ен­тузіас­та­ми порівня­но швид­ко, впев­не­но і грун­товно. Для ць­ого бу­ли за­лучені най­кращі ви­норо­би, ме­дова­ри Ук­раїни і при ць­ому не про­сили ні в ко­го ні копій­ки. Чим не привід для гор­дості своїми діями во сла­ву ук­раїнсь­ко­го бджіль­ниц­тва?